054-4532228 | rotembidud@gmail.com

טיפול בפוליאוריאה : רותם בידוד עוסקת למעלה משלושים וחמש שנים בכל תחומי האיטום והבידוד.
  רותם בידוד צמחה מתוך עסק משפחתי עתיר נסיון וידע רב,
אשר התחיל את דרכו בשנות השישים של המאה הקודמת.

פוליאוריאה

רשיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות מספר 33121
אוטם מקצועי מוסמך 

המומחים לעבודה עם פוליאוריאה

תחומי פעילות של רותם בידוד והשימוש בפוליאוריאה

  • התזת פוליאוריאה
  • התזת פוליאוריטן מוקצף
  • איטום ובידוד גגות בטון בפוליאוריאה
    ובפוליאוריטן מוקצף
  • איטום גגות מרוצפים בפוליאוריאה

רותם בידוד עוסקת במשך שנים רבות בביצוע עבודות בידוד ואיטום מכל הסוגים במומחיות רבה ובמיומנות,
והינה בעלת מומחיות רבה בעיקר בתחום הפוליאוריאה והפוליאוריטן המוקצף.
כל העבודות מבוצעות באמצעות מכונות חדשות ומשוכללות בעלות לחץ גבוה מתוצרת חברת GRACO מארה״ב.

ביצוע עבודות פוליאוריאה ופוליאוריטן מוקצף
זכי רותם  |  מנכ”ל ובעלים
054-4532228יעל 2, אביגדור

ת.ד 167
מיקוד 8380000

סגירת תפריט